Λεπτομέρειες για Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ

PropertyValue
Όνομα:Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ
Περιγραφή:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
σύμφωνα με την απόφαση της από 30/05/2017 Επιτροπής Ερευνών (θέμα 4), προτίθεται να
συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο
του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την
υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή
έργου.
Αντικείμενο του έργου:
Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου ο/η ανάδοχος θα αναλάβει την οργανωτική υποστήριξη
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα
εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, τον συντονισμό και διεκπεραίωση των
διαδικασιών για την κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.,
την αναβάθμιση της αναλυτικής βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων με την Α.Σ.Κ.Τ.
Πανεπιστημίων, καθώς και τη διεύρυνση των διμερών συμβάσεων, τη διαρκή επικοινωνία
και αλληλογραφία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, την οικονομική διαχείριση του έργου, τη
σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών οικονομικών απολογισμών, τη διοργάνωση
ημερίδας ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και τη διαχείριση της πλατφόρμας για τη
Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS) και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Ακαδημαϊκής Κινητικότητας.
Παραδοτέα: Υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (ενδιάμεσοι
και τελικοί οικονομικοί απολογισμοί, διμερείς συμβάσεις, καταστάσεις μετακινουμένων
φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, πίνακες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων)
εγκεκριμένο από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus της
Α.Σ.Κ.Τ.

Όνομα Αρχείου:Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ.pdf
Μέγεθος Αρχείου: 131.63 kB
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβολή από:elke
Υποβλήθηκε στις: 06/06/2017 09:38
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:347 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 06/06/2017 09:38
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: