Λεπτομέρειες για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34_ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

PropertyValue
Όνομα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34_ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Περιγραφή:

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9

Οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

 

Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

1.2. Με τον όρο «Ερευνητική Ομάδα» νοείται το σύνολο των μελών της ομάδας.

1.3. Με τον όρο «Νέοι Ερευνητές» νοούνται:

 

(α) υποψήφιοι διδάκτορες,

(β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.

1.4. Με τον όρο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» νοείται το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016 του Φορέα Υποδοχής, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής Ομάδας με τον Φορέα Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης / Επιστημονικού Υπευθύνου.

1.5. Με τον όρο «Φορέας Υποδοχής» νοείται το Ίδρυμα/Φορέας στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα.

 

Σύσταση ερευνητικής ομάδας

1.6. Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) άτομα συμπεριλαμβανομένου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

1.7. Πέραν του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στην ερευνητική ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει άλλο μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016.

1.8. Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας αποτελείται από Νέους Ερευνητές. Εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, ο αριθμός των Νέων Ερευνητών στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

1.9. Στην ερευνητική ομάδα δύναται να συμμετάσχουν με δικαίωμα υποτροφίας και κάτοχοι διδακτορικού για τους οποίους έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.

1.10. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας - με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο - έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα.

1.11. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες.

1.12. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας των παραπάνω δύο παραγράφων αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

Όνομα Αρχείου:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34_ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.rar
Μέγεθος Αρχείου: 2.47 MB
Τύπο Αρχείου:rar (Τύπος ΜΙΜΕ: application/x-rar)
Υποβολή από:elke
Υποβλήθηκε στις: 12/01/2017 08:36
Ιδιοκτήτη:Everybody
Διατήρηση από:admins
Θεάσεις:217 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 12/01/2017 08:36
Αρχική:
Άθροισμα Ελέγχου CRC:
Άθροισμα Ελέγχου MD5: