Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_koinon_paremvaseis_foit_merimn_ΨΕΟΚ46Ψ8ΝΖ-0Γ8 prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_koinon_paremvaseis_foit_merimn_ΨΕΟΚ46Ψ8ΝΖ-0Γ8

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 01/12/2017
Date modified: 01/12/2017
Μέγεθος Αρχείου: 393.06 kB
Αποθηκεύσεις: 678

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ΠΕΝΤΕ (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με MIS 5010660 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διόρθωση ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed Διόρθωση ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed

Ημερομηνία Προσθήκης: 28/11/2017
Date modified: 30/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 305.68 kB
Αποθηκεύσεις: 88

Διόρθωση στη Διακήρυξη 2/2017 και παράταση υποβολής προσφορών στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.Κ.Τ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/11/2017
Date modified: 24/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 291.81 kB
Αποθηκεύσεις: 101

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» MIS5000703 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την στελέχωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΑΣΚΤ.

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 2-2017 «Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός» Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 2-2017 «Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός»

Ημερομηνία Προσθήκης: 20/11/2017
Date modified: 20/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 846.33 kB
Αποθηκεύσεις: 79

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 2/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικού) για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (20.822,58€) χωρίς ΦΠΑ για το υποέργο 3 με τίτλο «Οπτικοακουστικός εξοπλισμός» του έργου ΠΔΕ 2017 – Εθνικοί Πόροι με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών υποδομών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό 2017ΣΕ14600010 και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1-2017 «Εξοπλισμός πληροφορικής» Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1-2017 «Εξοπλισμός πληροφορικής»

Ημερομηνία Προσθήκης: 13/11/2017
Date modified: 13/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 1.53 MB
Αποθηκεύσεις: 92

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικού) για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συνολικού προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεφτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32.217,74€) πλέον Φ.Π.Α. για το υποέργο 2 με τίτλο «Εξοπλισμός πληροφορικής» του έργου ΠΔΕ 2017 – Εθνικοί Πόροι με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών υποδομών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό 2017ΣΕ14600010 και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.