Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

prosklisi_alvertos+diapragmateusi_elgreco prosklisi_alvertos+diapragmateusi_elgreco

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/04/2015
Date modified: 27/04/2015
Μέγεθος Αρχείου: 316.91 kB
Αποθηκεύσεις: 572

prosklisi_spectra_diapragmateusi_exoplismos_Elgreco prosklisi_spectra_diapragmateusi_exoplismos_Elgreco

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/04/2015
Date modified: 27/04/2015
Μέγεθος Αρχείου: 315.81 kB
Αποθηκεύσεις: 602

prosklisi_axilogitis_MODIP prosklisi_axilogitis_MODIP

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 08/04/2015
Date modified: 08/04/2015
Μέγεθος Αρχείου: 780.76 kB
Αποθηκεύσεις: 688

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 (Β’ Φάση) της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΑΣΚΤ» (MIS 344347) του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ως εξής:

Ανώτατη περίοδος: Ένας μήνας.

Ποσό: 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).

Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών σε  γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη μεθοδολογία εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο δίπλωμα από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για το δεύτερο απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).

Απαιτούνται επιπλέον:

·         Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες Πράξεις/ερευνητικά έργα

·         Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση ΑΕΙ από θέση ευθύνης

 

        Παραδοτέο: Έκθεση αξιολόγησης της Πράξης του θέματος.

epanaprokirixi_psifiaki_syglisi epanaprokirixi_psifiaki_syglisi

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/04/2015
Date modified: 06/04/2015
Μέγεθος Αρχείου: 2.01 MB
Αποθηκεύσεις: 763

Αριθμ. Πρωτ. 493/06.03.2015

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για:

Αναβάθμιση-Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος

Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Θεμάτων

της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Τεύχος Α

 

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) – ΑΣΚΤ

Προϋπολογισμός: 73.000€ (με ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός συμπερ. Δικαιωμάτων προαίρεσης : 107.200€( με ΦΠΑ)

Το δικαίωμα προαίρεσης (34.200 με ΦΠΑ) αφορά σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης για 3 ετη


Διάρκεια: 6 μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:22/04/2015.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23/04/2015

Ημερομηνίες Δημοσίευσης της Επαναπροκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και διαδίκτυο:06/04/2015

Κωδικός ΟΠΣ:            328152

PROKIRIXI_PLIROFORIAKO_SYSTIMA PROKIRIXI_PLIROFORIAKO_SYSTIMA

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/02/2015
Date modified: 27/02/2015
Μέγεθος Αρχείου: 2.14 MB
Αποθηκεύσεις: 845

Διακήρυξη Διαγωνισμού για:

Αναβάθμιση-Ολοκλήρωση Πληροφοριακού Συστήματος

Διαχείρισης Ακαδημαϊκών Θεμάτων

της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)


Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) – ΑΣΚΤ

Προϋπολογισμός: 73.000€ (με ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός συμπερ. Δικαιωμάτων προαίρεσης : 107.200€( με ΦΠΑ)

Το δικαίωμα προαίρεσης (34.200 με ΦΠΑ) αφορά σε παροχή υπηρεσιών συντήρησης για 3 ετη


Διάρκεια: 6 μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:27/03/2015.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 03/04/2015

Ημερομηνίες Δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και διαδίκτυο:27/02/2015

Κωδικός ΟΠΣ:            328152