Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

prosklisi_exoterikos_axiologitis_HRAKLEITOS_II_7ΙΙΤ46Ψ8ΝΖ-487 prosklisi_exoterikos_axiologitis_HRAKLEITOS_II_7ΙΙΤ46Ψ8ΝΖ-487

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14/10/2015
Date modified: 14/10/2015
Μέγεθος Αρχείου: 786.64 kB
Αποθηκεύσεις: 539

Αριθ.Πρωτ.1621                                                         Αθήνα, 13Οκτωβρίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» (MIS 346780) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, εγκρίνει στις 08/10/2015 (θέμα 1)  τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου από εξωτερικό εμπειρογνώμονα ως εξής:

Αντικείμενο του έργου :

Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα εκπονήσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΑΣΚΤ» (MIS 346780) η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει την  αξιολόγηση όλων των συντελεστών, του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της Πράξης σε επίπεδο Ιδρύματος καθώς και προτάσεις για αποτελεσματικότερη εκπόνηση αντίστοιχων προγραμμάτων

        Παραδοτέο: Έκθεση αξιολόγησης της Πράξης ‘‘ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ ΑΣΚΤ’’

Ανώτατη περίοδος: έως τη λήξη της Πράξης.

Ποσό: Κατ’ ανώτατο 1000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠA

epanaprokirixi_ektyposeis_MOKE_v2_7ΖΟΝ46Ψ8ΝΖ-63Θ_KHMDHS epanaprokirixi_ektyposeis_MOKE_v2_7ΖΟΝ46Ψ8ΝΖ-63Θ_KHMDHS

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 23/09/2015
Date modified: 23/09/2015
Μέγεθος Αρχείου: 845.21 kB
Αποθηκεύσεις: 581

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στην Πράξη: «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας»

ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ

(MIS 381049)

Για σχεδιασμό, σελιδοποίηση, φωτογράφηση, επεξεργασία φωτογραφιών και εκτύπωση 3 βιβλίων – καταλόγων της ΜοΚΕ

prokirixi_ektyposeis_MOKE_v2_792Β46Ψ8ΝΖ-ΩΜΚ_KHMHDS prokirixi_ektyposeis_MOKE_v2_792Β46Ψ8ΝΖ-ΩΜΚ_KHMHDS

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27/08/2015
Date modified: 27/08/2015
Μέγεθος Αρχείου: 851.21 kB
Αποθηκεύσεις: 620

Αριθ. πρωτ. 1442                                                                                              Αθήνα, 25.08.2015

 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στην Πράξη: «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας»

ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΤ

(MIS 381049)

Για σχεδιασμό, σελιδοποίηση, φωτογράφηση, επεξεργασία φωτογραφιών και εκτύπωση 3 βιβλίων – καταλόγων της ΜοΚΕ

prosklisi_exoterikos_synergatis_MIS328152_ΒΧΔΜ46Ψ8ΝΖ-5ΨΠ prosklisi_exoterikos_synergatis_MIS328152_ΒΧΔΜ46Ψ8ΝΖ-5ΨΠ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/07/2015
Date modified: 29/07/2015
Μέγεθος Αρχείου: 142.76 kB
Αποθηκεύσεις: 883

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 – 106 82 – ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3897123 – FAX: 210-3828028

e-mail: research@asfa.gr  -  web site: www.asfa.gr

 

 

Αριθ.Πρωτ.1383                                                               Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στην Πράξη «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», με MIS 328152’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Αττική’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικού Πόρους.

 

Αντικείμενο του έργου: Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», η ΑΣΚΤ θα προμηθευτεί νέο σύστημα λογισμικού προκειμένου να αναβαθμιστούν και να ψηφιοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΣΚΤ προς φοιτητές, προσωπικό  και τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με τον προμηθευτή του νέου λογισμικού συστήματος και την Αναθέτουσα Αρχή. Οι εργασίες θα αφορούν στη συλλογή και επεξεργασία παρατηρήσεων που απορρέουν από τη δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία του νέου συστήματος (λογισμικού και εξοπλισμού), την ομαλή ένταξη του συστήματος στην λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΣΚΤ και τον εντοπισμό και επίλυση τυχόν προβλημάτων. Τέλος, θα πρέπει να πιστοποιήσει το νέο σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας και την ασφάλεια του νέου συστήματος.

prosklisi_exoterikos_synergatis_seminaria_MIS328152_7ΝΗΜ46Ψ8ΝΖ-ΜΓΕ prosklisi_exoterikos_synergatis_seminaria_MIS328152_7ΝΗΜ46Ψ8ΝΖ-ΜΓΕ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 29/07/2015
Date modified: 29/07/2015
Μέγεθος Αρχείου: 137.55 kB
Αποθηκεύσεις: 675

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 – 106 82 – ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3897123 – FAX: 210-3828028

e-mail: research@asfa.gr  -  website: www.asfa.gr

 

 

Αριθ.Πρωτ.1384                                                              Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στην Πράξη ‘«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», με MIS328152’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Αττική’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικού Πόρους.

 

Αντικείμενο του έργου: Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», η ΑΣΚΤ θα προμηθευτεί νέο σύστημα λογισμικού προκειμένου να αναβαθμιστούν και να ψηφιοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΣΚΤ προς φοιτητές, προσωπικό  και τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΣΚΤ θα διοργανώσει και θα υλοποιήσει προγράμματα "Εκπαίδευσης Χρηστών" και "Εκπαίδευσης Διαχειριστών" του νέου συστήματος λογισμικού καθώς και δράσεις προβολής. Ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει και να διοργανώσει τα προγράμματα εκπαίδευσης και τις δράσεις προβολής της Πράξης.