Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1-2017 «Εξοπλισμός πληροφορικής» Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1-2017 «Εξοπλισμός πληροφορικής»

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/11/2017
Date modified: 13/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 1.53 MB
Αποθηκεύσεις: 133

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικού) για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συνολικού προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεφτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32.217,74€) πλέον Φ.Π.Α. για το υποέργο 2 με τίτλο «Εξοπλισμός πληροφορικής» του έργου ΠΔΕ 2017 – Εθνικοί Πόροι με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών υποδομών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό 2017ΣΕ14600010 και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.

thema13_2017_09_25_epikirosi_apotelesmaton_tmima_theorias_73ΕΦ46Ψ8ΝΖ-1ΒΑ thema13_2017_09_25_epikirosi_apotelesmaton_tmima_theorias_73ΕΦ46Ψ8ΝΖ-1ΒΑ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 26/09/2017
Date modified: 26/09/2017
Μέγεθος Αρχείου: 200.02 kB
Αποθηκεύσεις: 302

Θέμα 13ο

«Έγκριση πρακτικού  επιλογής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 »

 

13. Η Επιτροπή ερευνών στο πλαίσιο της αρ. 870/17.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 », που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 » της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Αντωνία Διάλλα εγκρίνει –επικυρώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης (θέμα 1/18.09.2017). Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, οι διδάκτορες που έχουν επιλεγεί σε παραπάνω του ενός (1) μαθήματα του ίδιου εξαμήνου, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του μαθήματος που επιθυμούν. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού.

παράταση υποβολής_ΩΨ9Χ46Ψ8ΝΖ-1Σ9 παράταση υποβολής_ΩΨ9Χ46Ψ8ΝΖ-1Σ9

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/09/2017
Date modified: 06/09/2017
Μέγεθος Αρχείου: 277.28 kB
Αποθηκεύσεις: 209

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΗΣ 870/17.08.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 17/08/2017
Date modified: 17/08/2017
Μέγεθος Αρχείου: 386.63 kB
Αποθηκεύσεις: 323

. Πρωτ.:870                                          Αθήνα, 17 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 »

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018» MIS 5008959  της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 19.07.2017, θέμα 7), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)  ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. (Συνεδρίαση 02/06/2017, θέμα 3) και από τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων (Γενική Συνέλευση Τμήματος Εικαστικών 27.06.2017,θέμα 2, Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στις 26.06.2017 θέμα 2) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση

Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/06/2017
Date modified: 06/06/2017
Μέγεθος Αρχείου: 131.63 kB
Αποθηκεύσεις: 347

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
σύμφωνα με την απόφαση της από 30/05/2017 Επιτροπής Ερευνών (θέμα 4), προτίθεται να
συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο
του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την
υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή
έργου.
Αντικείμενο του έργου:
Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου ο/η ανάδοχος θα αναλάβει την οργανωτική υποστήριξη
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα
εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, τον συντονισμό και διεκπεραίωση των
διαδικασιών για την κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.,
την αναβάθμιση της αναλυτικής βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων με την Α.Σ.Κ.Τ.
Πανεπιστημίων, καθώς και τη διεύρυνση των διμερών συμβάσεων, τη διαρκή επικοινωνία
και αλληλογραφία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, την οικονομική διαχείριση του έργου, τη
σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών οικονομικών απολογισμών, τη διοργάνωση
ημερίδας ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και τη διαχείριση της πλατφόρμας για τη
Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS) και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Ακαδημαϊκής Κινητικότητας.
Παραδοτέα: Υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (ενδιάμεσοι
και τελικοί οικονομικοί απολογισμοί, διμερείς συμβάσεις, καταστάσεις μετακινουμένων
φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, πίνακες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων)
εγκεκριμένο από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus της
Α.Σ.Κ.Τ.