Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

προσκληση_μητρώου_δημοσίευση προσκληση_μητρώου_δημοσίευση

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 25/04/2016
Date modified: 25/04/2016
Μέγεθος Αρχείου: 407.95 kB
Αποθηκεύσεις: 643

Αριθ. πρωτ.: 267                                                                Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση  Μητρώου Συμβούλων Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ

 

     Έχοντας υπόψη

  1. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στις 24/02/2016 (θέμα 2) για τη σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την κατάρτιση Μητρώου Εμπειρογνώμων / εξωτερικών συνεργατών στον ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ.
  2. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στις 06/04/2016 (θέμα 1) περί έγκρισης της παρούσας πρόσκλησης.
  3. Την ανάγκη δημιουργίας με τρόπο διαφανή μητρώου στο οποίο ο ΕΛΚΕ θα μπορεί να προσφεύγει για τη κατάρτιση συμβάσεων στο όριο της απευθείας ανάθεσης.
  4. Τα άρθρα 132-133 του Ν. 42702/2014.

 

 

        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

1.Τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση  Μητρώου, φυσικών προσώπων και εταιριών ως Συμβούλων Υποστήριξης, με τους οποίους ο ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ  δύναται να συμβάλλεται, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, για την παροχή έργου που σχετίζεται με την υλοποίηση των δράσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή ερευνητικών έργων, με έμφαση στα ακόλουθα αντικείμενα:

α) στην αναζήτηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων

β) στη συγγραφή προτάσεων ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων και σύνταξη τεχνικών δελτίων

γ)  στη σύνταξη διακηρύξεων, τευχών Δημοπράτησης, Δημοσίων Συμβάσεων

δ) στην υποστήριξη του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και  ολοκλήρωσης των Πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους

ε) στην υποστήριξη του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ σε διαδικασίες αξιολόγησης / αποτύπωσης στοιχείων προόδου της πορείας υλοποίησης πράξεων.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, στα γραφεία του ΕΛΚΕ, αίτηση εγγραφής στο μητρώο εντός 43 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΗΔΣ ήτοι μέχρι τις 06/06/2016.  

 

Πληροφορίες: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας τηλ 210 3897100, 210 3897128

Prosklisi endiaferontos gia Erasmus+ 2016_68ΤΕ46Ψ8ΝΖ-ΚΤΕ Prosklisi endiaferontos gia Erasmus+ 2016_68ΤΕ46Ψ8ΝΖ-ΚΤΕ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 21/04/2016
Date modified: 09/05/2016
Μέγεθος Αρχείου: 192.82 kB
Αποθηκεύσεις: 649

     Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου ο/ηανάδοχος θα αναλάβει την οργανωτικήυποστήριξη και τηδιεκπεραίωσητωνδιαδικασιώνπου αφορούν στην κινητικότηταεισερχοµένων/εξερχοµένωνφοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΠρογράμματοςErasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, τον συντονισμό και διεκπεραίωση των διαδικασιών για την κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.,τηναναβάθμιση της αναλυτικήςβάσηςδεδομένωντων συνεργαζόμενων με την Α.Σ.Κ.Τ. Πανεπιστημίων, καθώς και τη διεύρυνση των διμερών συμβάσεων, τη διαρκή επικοινωνία και αλληλογραφία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, την οικονομική διαχείριση του έργου, τη σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών οικονομικών απολογισμών, τη διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και τη διαχείριση της πλατφόρμας για τη Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS).

Παραδοτέα: Υλικό πουτεκμηριώνειτην υλοποίηση του αντικειμένουτου έργου (ενδιάμεσοι και τελικοί οικονομικοί απολογισμοί, διμερείς συμβάσεις, καταστάσεις μετακινουμένων φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, πίνακες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων)εγκεκριμένο από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmusτης Α.Σ.Κ.Τ.

Περίοδος:Απότηνυπογραφήτηςσύμβασηςμέχρι30.6.2017.

Η δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλι για την Οργάνωση Κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus+  2015-16 και 2016-17.

 Προϋπολογισμός: 12.000€

 

Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δίνονται Δευτέρα ως Παρασκευή

 στα τηλ. 210-3897100, 210-3897128, 210-3897157,210-3897131,210-3897156)

prokirixi_Logisti_noembrios_2016_Ω2ΔΞ46Ψ8ΝΖ-3ΗΠ prokirixi_Logisti_noembrios_2016_Ω2ΔΞ46Ψ8ΝΖ-3ΗΠ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 26/11/2015
Date modified: 09/05/2016
Μέγεθος Αρχείου: 754.73 kB
Αποθηκεύσεις: 830

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) έχοντας υπόψη την από 18/11/2015 (θέμα 3) έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία.

Αντικείμενο του έργου

Λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, τήρηση αρχείου Οικονομικής Υπηρεσίας ΕΛΚΕ, ταμείο.

Περίοδος: 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης)

Ποσό:  20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).

 

Απαιτούμενα προσόντα

Ø    Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (για το δεύτερο απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).

Ø    Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχο λογιστήριο ΕΛΚΕ.

Ø    Καλή χρήση λογιστικών προγραμμάτων σε μορφή E.

Ø    Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ_ΩΛ5Π46Ψ8ΝΖ-ΘΓ1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ_ΩΛ5Π46Ψ8ΝΖ-ΘΓ1

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 03/11/2015
Date modified: 03/11/2015
Μέγεθος Αρχείου: 1012.37 kB
Αποθηκεύσεις: 1112

Αρ. Πρ.:1724                                                                                 Αθήνα, 03/11/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», MIS 474631, (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 21/10/2015, θέμα 3α)   το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 60 – Συνδρομή στην Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΥTOΠ 12 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Αντικείμενο του έργου: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 της Πράξης, προβλέπεται η παραγωγή οπτικοακουστικού πολιτιστικού Βιντεο  Ντοκυμαντέρ  HD - ψηφιακό βίντεο υψηλής ανάλυσης. Θα παρουσιαστεί η βιογραφία του Ελ Γκρέκο, από τη ζωή του ζωγράφου στην Κρήτη, στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Στο ανωτέρω πλαίσιο απαιτείται η υπηρεσία σχεδιασμού και συνολικής ανάπτυξης της εκπαιδευτικής παραγωγής (έρευνα, διδακτική μεθοδολογία και παρουσίαση έργου του Ελ Γκρέκο)

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στις ως άνω αναφερμένες εργασίες  και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή να τεκμηριώνουν την μη υποχρέωση τήρησης φορολογικών στοιχείων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ_714Γ46Ψ8ΝΖ-ΗΔΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ_ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ_714Γ46Ψ8ΝΖ-ΗΔΡ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 03/11/2015
Date modified: 03/11/2015
Μέγεθος Αρχείου: 969.17 kB
Αποθηκεύσεις: 1892

Αρ. Πρ.: 1722                                                                                Αθήνα,  03/11/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», MIS 474631, (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 21/10/2015, θέμα 3α)  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 60 – Συνδρομή στην Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΥTOΠ 12 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 

Αντικείμενο του έργου: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 της Πράξης, προβλέπεται  η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Αττικής.

Στο ανωτέρω πλαίσιο απαιτούνται η υπηρεσία της γραμματειακής υποστήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΑΣΚΤ.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στις ως άνω αναφερμένες εργασίες  και να διαθέτει δικά του φορολογικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως και πάντως πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή να τεκμηριώνουν την μη υποχρέωση τήρησης φορολογικών στοιχείων.