Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

παράταση υποβολής_ΩΨ9Χ46Ψ8ΝΖ-1Σ9 παράταση υποβολής_ΩΨ9Χ46Ψ8ΝΖ-1Σ9

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/09/2017
Date modified: 06/09/2017
Μέγεθος Αρχείου: 277.28 kB
Αποθηκεύσεις: 421

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑIΣΙΟ ΤΗΣ 870/17.08.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 17/08/2017
Date modified: 17/08/2017
Μέγεθος Αρχείου: 386.63 kB
Αποθηκεύσεις: 546

. Πρωτ.:870                                          Αθήνα, 17 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 »

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018» MIS 5008959  της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 19.07.2017, θέμα 7), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.)  ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. (Συνεδρίαση 02/06/2017, θέμα 3) και από τις αντίστοιχες Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων (Γενική Συνέλευση Τμήματος Εικαστικών 27.06.2017,θέμα 2, Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης στις 26.06.2017 θέμα 2) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση

Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ Prosklisi endiaferontos Erasmus+ 2017-2018_Ω1ΡΦ46Ψ8ΝΖ-ΛΙΒ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 06/06/2017
Date modified: 06/06/2017
Μέγεθος Αρχείου: 131.63 kB
Αποθηκεύσεις: 556

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
σύμφωνα με την απόφαση της από 30/05/2017 Επιτροπής Ερευνών (θέμα 4), προτίθεται να
συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο
του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την
υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή
έργου.
Αντικείμενο του έργου:
Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου ο/η ανάδοχος θα αναλάβει την οργανωτική υποστήριξη
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα
εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, τον συντονισμό και διεκπεραίωση των
διαδικασιών για την κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.,
την αναβάθμιση της αναλυτικής βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων με την Α.Σ.Κ.Τ.
Πανεπιστημίων, καθώς και τη διεύρυνση των διμερών συμβάσεων, τη διαρκή επικοινωνία
και αλληλογραφία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, την οικονομική διαχείριση του έργου, τη
σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών οικονομικών απολογισμών, τη διοργάνωση
ημερίδας ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και τη διαχείριση της πλατφόρμας για τη
Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS) και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Ακαδημαϊκής Κινητικότητας.
Παραδοτέα: Υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (ενδιάμεσοι
και τελικοί οικονομικοί απολογισμοί, διμερείς συμβάσεις, καταστάσεις μετακινουμένων
φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, πίνακες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων)
εγκεκριμένο από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus της
Α.Σ.Κ.Τ.

Prosklisi endiaferontos_seminaria_fotografias_Ω89Σ46Ψ8ΝΖ-ΨΚΔ Prosklisi endiaferontos_seminaria_fotografias_Ω89Σ46Ψ8ΝΖ-ΨΚΔ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 19/05/2017
Date modified: 19/05/2017
Μέγεθος Αρχείου: 207.43 kB
Αποθηκεύσεις: 464

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      ΟΕιδικόςΛογαριασμόςΚονδυλίωνΈρευναςτηςΑνωτάτηςΣχολήςΚαλώνΤεχνών,σύμφωνα με τηναπόφαση της από 05/04/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (θέμα 6α), προτίθεταινασυνάψεισύμβασηανάθεσηςέργουμε δύο (2) διδάσκοντες –εισηγητές σεμιναρίων στον τομέα της Φωτογραφίας στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΕΛΚΕ/ΑΣΚΤ στη Φωτογραφία και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

 

Αντικείμενο   του   έργου:   

Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου οι ανάδοχοι  θα αναλάβουν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας τριών συνολικά σεμιναρίων, που έχουν ως εξής:

·         Εντατικό σεμινάριο τύπου workshop με αντικείμενο τη λήψη, κριτική και θεωρητική πλαισίωση φωτογραφιών. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στον καλλιτεχνικό σταθμό της Ύδρας από 9/7-16/7 2017.

·         Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές Ι» (Οκτώβριος 2017-Ιανουάριος 2018).

·         Το σεμινάριο «Φωτογραφία: Θεωρία και Δημιουργικές Πρακτικές ΙΙ» (Φεβρουάριος 2018-Μάιος 2018, δύο τμήματα).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω σεμινάρια, θα πραγματοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει ο ελάχιστος ανά περίπτωση αριθμός επιμορφούμενων 

texni_kai_mesa texni_kai_mesa

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/12/2016
Date modified: 13/12/2016
Μέγεθος Αρχείου: 342.73 kB
Αποθηκεύσεις: 367

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα Τέχνη και μέσα: Προβλήματα Ιστοριογραφίας της τέχνης με τον περιορισμό  ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.