Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Διόρθωση ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed Διόρθωση ΣΥΝ_ΠΔΕ2-2017_signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 28/11/2017
Date modified: 30/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 305.68 kB
Αποθηκεύσεις: 397

Διόρθωση στη Διακήρυξη 2/2017 και παράταση υποβολής προσφορών στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.Κ.Τ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/11/2017
Date modified: 24/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 291.81 kB
Αποθηκεύσεις: 328

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» MIS5000703 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την στελέχωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΑΣΚΤ.

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 2-2017 «Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός» Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 2-2017 «Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός»

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 20/11/2017
Date modified: 20/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 846.33 kB
Αποθηκεύσεις: 316

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 2/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικού) για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (20.822,58€) χωρίς ΦΠΑ για το υποέργο 3 με τίτλο «Οπτικοακουστικός εξοπλισμός» του έργου ΠΔΕ 2017 – Εθνικοί Πόροι με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών υποδομών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό 2017ΣΕ14600010 και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1-2017 «Εξοπλισμός πληροφορικής» Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1-2017 «Εξοπλισμός πληροφορικής»

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 13/11/2017
Date modified: 13/11/2017
Μέγεθος Αρχείου: 1.53 MB
Αποθηκεύσεις: 333

Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 1/2017 συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικού) για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συνολικού προϋπολογισμού τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεφτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (32.217,74€) πλέον Φ.Π.Α. για το υποέργο 2 με τίτλο «Εξοπλισμός πληροφορικής» του έργου ΠΔΕ 2017 – Εθνικοί Πόροι με τίτλο «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών υποδομών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό 2017ΣΕ14600010 και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ.

thema13_2017_09_25_epikirosi_apotelesmaton_tmima_theorias_73ΕΦ46Ψ8ΝΖ-1ΒΑ thema13_2017_09_25_epikirosi_apotelesmaton_tmima_theorias_73ΕΦ46Ψ8ΝΖ-1ΒΑ

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 26/09/2017
Date modified: 26/09/2017
Μέγεθος Αρχείου: 200.02 kB
Αποθηκεύσεις: 648

Θέμα 13ο

«Έγκριση πρακτικού  επιλογής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 »

 

13. Η Επιτροπή ερευνών στο πλαίσιο της αρ. 870/17.08.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 », που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.) 2017-2018 » της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» , με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Αντωνία Διάλλα εγκρίνει –επικυρώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας, όπως αυτά προέκυψαν από τα πρακτικά των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης (θέμα 1/18.09.2017). Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, οι διδάκτορες που έχουν επιλεγεί σε παραπάνω του ενός (1) μαθήματα του ίδιου εξαμήνου, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του μαθήματος που επιθυμούν. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού.