Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

tet_grafikes_ΩΠ2446Ψ8ΝΖ-02Ε tet_grafikes_ΩΠ2446Ψ8ΝΖ-02Ε

new!
Ημερομηνία Προσθήκης: 18/11/2019
Date modified: 18/11/2019
Μέγεθος Αρχείου: 578.48 kB
Αποθηκεύσεις: 11

Πίνακας αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης 1734/18.07.2019 της Πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στην ΑΣΚΤ" MIS 5045636 για το Επιστημονικό Πεδίο Γραφικές Τέχνες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 2/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 2/2019

Ημερομηνία Προσθήκης: 01/11/2019
Date modified: 01/11/2019
Μέγεθος Αρχείου: 275.55 kB
Αποθηκεύσεις: 46

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 2/2019 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015»

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 1/2019 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015» Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 1/2019 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015»

Ημερομηνία Προσθήκης: 30/10/2019
Date modified: 30/10/2019
Μέγεθος Αρχείου: 293.64 kB
Αποθηκεύσεις: 32

Σε απάντηση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά στη διατύπωση του άρθρου 2.2.5, η πρόθεση μας είναι η διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού και βάσει του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών θα λάβει υπόψη και θα καταστούν αποδεκτές όλες τις σχετικές συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία ή και πριν το διάστημα αναφοράς. Το μόνο κριτήριο αποκλεισμού, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,  παραμένει η παράδοση ή εκτέλεση έργου αντίστοιχου είδους, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 1/2019, σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας κατά την τελευταία τριετία ή και πριν από αυτή.
Επίσης, αποδεκτές θα γίνονται και οι συμβάσεις/ παραδόσεις των οικονομικών φορέων που αφορούν στην ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης ως προς ΕΛΟΤ 1435, αρκεί το πεδίο πιστοποίησης να είναι ίδιο με τα ζητούμενα της Διακήρυξης, (βλ. Παράρτημα Ι, της Διακήρυξης 1/2019).

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2/2019 "Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015" Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2/2019 "Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015"

Ημερομηνία Προσθήκης: 22/10/2019
Date modified: 22/10/2019
Μέγεθος Αρχείου: 1.56 MB
Αποθηκεύσεις: 55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015», με CPV 79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με MIS 5029179.

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 1/2019 "Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015" Διακήρυξη υπ' αριθμ. 1/2019 "Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015"

Ημερομηνία Προσθήκης: 22/10/2019
Date modified: 22/10/2019
Μέγεθος Αρχείου: 1.54 MB
Αποθηκεύσεις: 68

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προτύπου ISO 9001:2015», με CPV 72220000-3 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με MIS 5029179.