Προκηρύξεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Κάθοδος ]

prokirixi_exoterikou_synergati_seminaria_MOKE_ΒΛ4946Ψ8ΝΖ-Φ55-signed prokirixi_exoterikou_synergati_seminaria_MOKE_ΒΛ4946Ψ8ΝΖ-Φ55-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 04/07/2013
Date modified: 04/07/2013
Μέγεθος Αρχείου: 120.74 kB
Αποθηκεύσεις: 1044

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.»(MIS381049) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

Αντικείμενο του έργου:

Σεμινάριο : Τέχνη βασισμένη στην έρευνα και η σχέση της με το καλλιτεχνικό πεδίο.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των Π.Ε. 3, Π.Ε  5 της πράξης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23/07/2013

prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_MODIP_ΒΛ4Η46Ψ8ΝΖ-ΓΘ7-signed prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_MODIP_ΒΛ4Η46Ψ8ΝΖ-ΓΘ7-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/07/2013
Date modified: 11/07/2013
Μέγεθος Αρχείου: 97.09 kB
Αποθηκεύσεις: 1042

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.Κ.Τ.»(MIS344347) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

Αντικείμενο του έργου

Συμβολή εμπειρογνώμονα στην εκπόνηση μελέτης και τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σύνταξη σχεδίου της Ομάδας του Έργου που θα υποβληθεί στα Συλλογικά Όργανα της ΑΣΚΤ και με την τελική διαμόρφωσή του θα αποτελέσει το κείμενο εργασίας που θα υποβληθεί προς το Συμβούλιο Ιδρύματος της ΑΣΚΤ.

Παραδοτέα

Μελέτη στρατηγικής ανάπτυξης της ΑΣΚΤ

Περίοδος: 4 μήνες (Σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης της πράξης δύναται και η παράταση του αντικειμένου του έργου)

Ποσό:  5000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%).

paratasi_proskisis_MODIP_ΒΛΒΠ46Ψ8ΝΖ-4ΝΨ-signed paratasi_proskisis_MODIP_ΒΛΒΠ46Ψ8ΝΖ-4ΝΨ-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 22/07/2013
Date modified: 31/07/2013
Μέγεθος Αρχείου: 98.9 kB
Αποθηκεύσεις: 1053

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.Κ.Τ.»(MIS344347) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους,

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 30/08/2013 και

 καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

prokirixi_exoterikou_synergati_DASTA_ver3_ΒΛΛΡ46Ψ8ΝΖ-0Ρ0-signed prokirixi_exoterikou_synergati_DASTA_ver3_ΒΛΛΡ46Ψ8ΝΖ-0Ρ0-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 11/10/2013
Date modified: 11/10/2013
Μέγεθος Αρχείου: 115.95 kB
Αποθηκεύσεις: 1096

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο της συνέχισης της Πράξης ‘‘Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας-ΔΑΣΤΑ’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

 

Αντικείμενο του έργου :

Οργάνωση και υποστήριξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας της ΑΣΚΤ (ΔΑΣΤΑ), συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή της ΔΑΣΤΑ για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας :

  1. Σχεδιασμός δράσης και διαχείρισης του προγράμματος-δικτύωση- κώδικας δεοντολογίας λειτουργίας
  2. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Δ.Α.ΣΤΑ. – Διαδικτυακός τόπος Δ.Α.ΣΤΑ
  3. Έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ενημέρωση ιστοσελίδας Δ.Α.ΣΤΑ
  4. Προμήθεια / Αναβάθμιση Εξοπλισμού (Hardware)
  5. Προμήθεια / Αναβάθμιση λογισμικού (Software)

 

Παραδοτέα:

Υλικό που τεκμηριώνει την οργάνωση και υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ της ΑΣΚΤ εγκεκριμένο από την Ιδρυματικό Υπεύθυνο της Πράξης ΔΑΣΤΑ.

 

Περίοδος: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης/ανανεώσεων χωρίς νέα πρόσκληση (Ομοίως σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης της πράξης δύναται επίσης και η παράταση του αντικειμένου του έργου χωρίς νέα πρόσκληση)

prokirixi_exoterikou_synergati_Grafeio_Diasyndesis_ΒΛΛΗ46Ψ8ΝΖ-6ΜΘ-signed prokirixi_exoterikou_synergati_Grafeio_Diasyndesis_ΒΛΛΗ46Ψ8ΝΖ-6ΜΘ-signed

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 17/10/2013
Date modified: 17/10/2013
Μέγεθος Αρχείου: 122.5 kB
Αποθηκεύσεις: 1075

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

            Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στην Πράξη ‘‘Γραφείο Διασύνδεσης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

 

Αντικείμενο του έργου:Προώθηση έργου φοιτητών και αποφοίτων της ΑΣΚΤ (καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού) στην αγορά εργασίας, οργάνωση ημερίδων & εκδηλώσεων, ενημέρωση και διάχυση πληροφοριών, παραγωγή ενημερωτικού υλικού για τις δραστηριότητες του ΓΔ και τις εκδηλώσεις του

 

Παραδοτέα: υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου Γραφείο Διασύνδεσης εγκεκριμένο από τον Υπεύθυνο της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης.

 

Περίοδος: 3 μήνες δοκιμαστικά με δυνατότητα ανανέωσης/ανανεώσεων χωρίς νέα πρόσκληση (ομοίως σε περίπτωση παράτασης υλοποίησης της πράξης δύναται επίσης και η παράταση του αντικείμενου του έργου χωρίς νέα πρόσκληση)