Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία Προσθήκης: 02/04/2020
Date modified: 02/04/2020
Μέγεθος Αρχείου: 830.91 kB
Αποθηκεύσεις: 59

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28.02.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης εξειδικευμένου στελέχους υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την πρακτική άσκηση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2019-2022» και ΚΕ 80022 της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394. Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394 είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 514/26-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 514/26-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία Προσθήκης: 02/04/2020
Date modified: 02/04/2020
Μέγεθος Αρχείου: 871.94 kB
Αποθηκεύσεις: 70

Έγκριση οριστικού πίνακα κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 514/26.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω9Τ546Ψ8ΝΖ-Μ9Λ) για την σύναψη πέντε συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΚΕ 80009, της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/03/2020
Date modified: 24/03/2020
Μέγεθος Αρχείου: 1.77 MB
Αποθηκεύσεις: 145

Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων - αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 574/28.02.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μερικής απασχόλησης εξειδικευμένου στελέχους υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 με τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για την πρακτική άσκηση της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2019-2022» και ΚΕ 80022 της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394. Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ 5033394 είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 514/26-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 514/26-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

hot!
Ημερομηνία Προσθήκης: 24/03/2020
Date modified: 24/03/2020
Μέγεθος Αρχείου: 1.59 MB
Αποθηκεύσεις: 134

Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων - αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 514-26.02.2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη πέντε συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΚΕ 80009, της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με κωδ. ΟΠΣ 5029179, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ).

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το επιστημονικό πεδίο «Καλές Τέχνες – Ανθρωπιστικές επιστήμες» Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το επιστημονικό πεδίο «Καλές Τέχνες – Ανθρωπιστικές επιστήμες»

Ημερομηνία Προσθήκης: 06/03/2020
Date modified: 06/03/2020
Μέγεθος Αρχείου: 861.28 kB
Αποθηκεύσεις: 75

Έγκριση – επικύρωση αποτελεσμάτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για την υπ. αριθμ. 410/10.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ‘‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020 στην ΑΣΚΤ’’ MIS 5045636, για το επιστημονικό πεδίο «Καλές Τέχνες – Ανθρωπιστικές επιστήμες»